कालीमाटीमा तरकारी तथा फलफुलको भाउ, कुन को कति ?

२०७९ भाद्र २४ गते प्रकाशित

काठमाडौं । आज कालीमाटी बजारमा तरकारी तथा फलफुलको भाऊ कायम भएको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फुलफुल बजार विकास समितिले भदौ २४ गतेको नयाँ मूल्य भाऊ तोकेको छ ।

जसअनुसार, अदुवाको प्रतिकेजी मूल्य ७५ रुपैयाँ,अनार मूल्य ३२५, काउली स्थानिय ७६.६७ रुपैयाँ, आलु रातो प्रतिकेजी मूल्य ६१, इमली १४६.६७, काक्रो लोकल ७५ रुपैयाँ कायम भइ कारोबार भइरहेको छ ।

हेर्नुस मूल्यसूची….

कृषि उपजइकाईन्यूनतम मुल्यअधिकतम मूल्यऔसत मूल्य
अदुवाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
अनारके.जी.रू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
अमलाके.जीरू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
अम्बाके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
आभोकाडोके.जीरू २००.००रू २५०.००रू २२५.००
आलु रातोके.जी.रू ६०.००रू ६२.००रू ६१.००
आलु रातो(भारतीय)के जीरू ३६.००रू ३८.००रू ३७.००
आलु रातो(मुडे)केजीरू ५५.००रू ५६.००रू ५५.६७
आलु सेतोके.जी.रू ५०.००रू ५२.००रू ५१.३३
इमलीके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
काउली स्थानियके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
काक्रो(लोकल)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
कागतीके.जी.रू २००.००रू २५०.००रू २२५.००
कुरीलोके.जी.रू ४००.००रू ५००.००रू ४५०.००
केरादर्जनरू १२०.००रू १३०.००रू १२५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू १००.००रू १२०.००रू ११३.३३
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू ४२०.००रू ४४०.००रू ४३०.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
गाजर(लोकल)के.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२६.६७
गुन्दुकके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
गोलभेडा ठूलो(नेपाली)के.जी.रू ५०.००रू ५५.००रू ५२.५०
गोलभेडा ठूलो(भारतीय)केजीरू ५५.००रू ६०.००रू ५७.५०
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू ४०.००रू ४५.००रू ४३.००
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू ३०.००रू ३५.००रू ३२.५०
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
घिरौलाके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३६.६७
चिचिण्डोके.जी.रू २०.००रू २५.००रू २२.५०
चुकुन्दरके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
च्याउ(कन्य)के.जी.रू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू ४००.००रू ४५०.००रू ४२५.००
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू १९०.००रू २००.००रू १९५.००
जिरीको सागके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १३५.००
झिगूनीके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
टाटे सिमीके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू ५५.००रू ६०.००रू ५८.३३
ताजा माछा(छडी)के जीरू २३०.००रू २४०.००रू २३५.००
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू २४०.००रू २५०.००रू २४५.००
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू २४०.००रू २५०.००रू २४५.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू ३००.००रू ३१०.००रू ३०५.००
तामाके.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२६.६७
तितो करेलाके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
तोफुके.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०५.००
तोरीको सागके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
नासपाती(लोकल)के.जी.रू ८०.००रू १००.००रू ९०.००
निबुवाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
न्यूरोके.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०६.६७
परवर(तराई)केजीरू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
परवर(लोकल)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
पिंडालूके.जी.रू ४५.००रू ५०.००रू ४७.५०
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू ३६.००रू ३८.००रू ३७.००
प्याज हरियोके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११५.००
फर्सी पाकेकोके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
बन्दा(लोकल)के.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
बोडी(तने)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
ब्रोकाउलीके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
भटमासकोशाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
भन्टा डल्लोके.जी.रू ३५.००रू ४०.००रू ३७.५०
भन्टा लाम्चोके.जी.रू १५.००रू २०.००रू १७.५०
भिण्डीके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
भुई कटहरप्रति गोटारू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
मकै बोडीकेजीरू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
मूला रातोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३६.६७
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू १५.००रू २०.००रू १८.३३
मेवा(भारतीय)केजीरू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
मौसमके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४५.००
रातो बन्दाके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १३५.००
रायो सागके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
लप्सीके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू २३०.००रू २४०.००रू २३५.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू १५०.००रू १६०.००रू १५६.६७
लसुन हरियोके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११५.००
लौकाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
शरीफाके‍.जीरू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू २५.००रू ३०.००रू २८.३३
सेलरीके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
स्कूसके.जी.रू १५.००रू २०.००रू १७.५०
स्याउ(फूजी)के जीरू २५०.००रू २८०.००रू २६५.००
हरियो धनियाके.जी.रू ४००.००रू ५००.००रू ४५०.००
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७