यस्तो छ आजको तरकारी तथा फलफुलको बजार भाऊ(हेर्नुस, मूल्यसूची)

२०७९ आश्विन ४ गते प्रकाशित

काठमाडौं । आज कालीमाटी बजारमा तरकारी तथा फलफुलको भाऊ कायम भएको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फुलफुल बजार विकास समितिले असोज ४ गतेको नयाँ मूल्य भाऊ तोकेको छ ।

जसअनुसार, अदुवाको प्रतिकेजी मूल्य ७६.६७ रुपैयाँ,अनार मूल्य ३२५, काउली स्थानिय ११०.०० रुपैयाँ, आलु रातो प्रतिकेजी मूल्य ६१, इमली १४५, काक्रो लोकल ६५ रुपैयाँ कायम भइ कारोबार भइरहेको छ ।

हेर्नुस मूल्यसूची…

कृषि उपजइकाईन्यूनतम मुल्यअधिकतम मूल्यऔसत मूल्य
अदुवाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
अनारके.जी.रू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
अमलाके.जीरू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
अम्बाके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
आभोकाडोके.जीरू २२०.००रू २६०.००रू २४३.३३
आलु रातोके.जी.रू ६५.००रू ६७.००रू ६६.००
आलु रातो(भारतीय)के जीरू ३६.००रू ३८.००रू ३७.००
आलु रातो(मुडे)केजीरू ६०.००रू ६२.००रू ६१.३३
आलु सेतोके.जी.रू ५२.००रू ५३.००रू ५२.६७
इमलीके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४५.००
काउली स्थानियके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
कागतीके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २४०.००
कुरीलोके.जी.रू ०.००रू ०.००रू ०.००
केरादर्जनरू १२०.००रू १३०.००रू १२५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू ४२०.००रू ४४०.००रू ४३०.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
गाजर(लोकल)के.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११३.३३
गान्टे मूलाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
गुन्दुकके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
गोलभेडा ठूलो(नेपाली)के.जी.रू ४५.००रू ५०.००रू ४७.५०
गोलभेडा ठूलो(भारतीय)केजीरू ६०.००रू ६५.००रू ६३.३३
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू ३३.००रू ३८.००रू ३५.२०
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू २८.००रू ३३.००रू ३०.८०
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
घिरौलाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
चिचिण्डोके.जी.रू २५.००रू ३०.००रू २७.५०
चुकुन्दरके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
च्याउ(कन्य)के.जी.रू १५०.००रू २००.००रू १८२.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू १९०.००रू २००.००रू १९५.००
जिरीको सागके.जी.रू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
झिगूनीके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
टाटे सिमीके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११५.००
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
ताजा माछा(छडी)के जीरू २३०.००रू २४०.००रू २३५.००
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू २४०.००रू २५०.००रू २४६.६७
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू २४०.००रू २५०.००रू २४५.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू ३४०.००रू ३५०.००रू ३४६.६७
तामाके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
तितो करेलाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
तोफुके.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०५.००
तोरीको सागके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
नासपाती(लोकल)के.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १३५.००
निबुवाके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
न्यूरोके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
परवर(तराई)केजीरू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
परवर(लोकल)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६३.७५
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू ३६.००रू ३८.००रू ३७.००
प्याज हरियोके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
फर्सी पाकेकोके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
बन्दा(लोकल)के.जी.रू ३०.००रू ३५.००रू ३२.५०
बोडी(तने)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
ब्रोकाउलीके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
भटमासकोशाके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
भन्टा डल्लोके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
भन्टा लाम्चोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
भिण्डीके.जी.रू ५५.००रू ६५.००रू ६०.००
भुई कटहरप्रति गोटारू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५४.००
मकै बोडीकेजीरू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
मूला रातोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३६.६७
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू १५.००रू २०.००रू १८.००
मेवा(नेपाली)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
मेवा(भारतीय)केजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
मौसमके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४५.००
रातो बन्दाके.जी.रू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
रायो सागके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
लप्सीके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू १९०.००रू २००.००रू १९५.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
लसुन हरियोके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
लौकाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
शरीफाके‍.जीरू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू २०.००रू २५.००रू २३.३३
सेलरीके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
स्कूसके.जी.रू १५.००रू २०.००रू १८.३३
स्याउ(फूजी)के जीरू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
हरियो धनियाके.जी.रू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००