यस्तो छ कालीमाटीमा आजको तरकारी तथा फलफुलको बजार भाऊ

२०७९ आश्विन २६ गते प्रकाशित

काठमाडौं । आज कालीमाटी बजारमा तरकारी तथा फलफुलको भाऊ कायम भएको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फुलफुल बजार विकास समितिले असोज २६ गतेको नयाँ मूल्य भाऊ तोकेको छ ।

जसअनुसार, अदुवाको प्रतिकेजी मूल्य ५५ रुपैयाँ, अनार मूल्य ४२५, काउली स्थानिय ५५।०० रुपैयाँ, आलु रातो प्रतिकेजी मूल्य ९९, इमली १४६.६७, काक्रो लोकल ३५ रुपैयाँ कायम भइ कारोबार भइरहेको छ ।

हेर्नुस मूल्यसूची…

कृषि उपजइकाईन्यूनतम मुल्यअधिकतम मूल्यऔसत मूल्य
अदुवाके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
अनारके.जी.रू ४००.००रू ४५०.००रू ४२५.००
अमलाके.जीरू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
अम्बाके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
आभोकाडोके.जीरू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
आलु रातोके.जी.रू ९८.००रू १००.००रू ९९.००
आलु रातो(भारतीय)के जीरू ४६.००रू ४८.००रू ४७.००
आलु रातो(मुडे)केजीरू ८०.००रू ८२.००रू ८१.००
इमलीके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
काउली स्थानियके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू १५.००रू २०.००रू १८.३३
कागतीके.जी.रू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
किविकेजीरू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
कुरीलोके.जी.रू ०.००रू ०.००रू ०.००
केरादर्जनरू १२०.००रू १३०.००रू १२५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू ४१०.००रू ४२०.००रू ४१५.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
गाजर(तराई)केजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
गाजर(लोकल)के.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
गान्टे मूलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
गुन्दुकके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
गोलभेडा ठूलो(नेपाली)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय)केजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू ३५.००रू ४२.००रू ३९.००
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू ३५.००रू ४०.००रू ३७.५०
घिउ सिमी(राजमा)केजीरू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
घिरौलाके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
चमसूरको सागके.जी.रू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
चिचिण्डोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३६.६७
चुकुन्दरके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
च्याउ(कन्य)के.जी.रू १४०.००रू १८०.००रू १६२.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू २२०.००रू २६०.००रू २४०.००
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू २२०.००रू २३०.००रू २२५.००
जिरीको सागके.जी.रू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
जुनारके.जी.रू २५०.००रू २८०.००रू २६५.००
टाटे सिमीके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
ताजा माछा(छडी)के जीरू २४०.००रू २५०.००रू २४५.००
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू २४०.००रू २५०.००रू २४५.००
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू २३०.००रू २४०.००रू २३५.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू ३३०.००रू ३५०.००रू ३४०.००
तामाके.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०५.००
तितो करेलाके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
तोफुके.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०५.००
तोरीको सागके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
नासपाती(चाइनिज)केजीरू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
निबुवाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
न्यूरोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
परवर(तराई)केजीरू ५०.००रू ५५.००रू ५२.५०
परवर(लोकल)के.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
पालूगो सागके.जी.रू १८०.००रू २००.००रू १९३.३३
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू ५०.००रू ५२.००रू ५१.००
प्याज हरियोके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
फर्सी पाकेकोके.जी.रू ४५.००रू ५५.००रू ५०.००
बन्दा(लोकल)के.जी.रू ३५.००रू ४५.००रू ३९.००
बरेलाके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
बोडी(तने)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
ब्रोकाउलीके.जी.रू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
भटमासकोशाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
भन्टा लाम्चोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
भिण्डीके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
भुई कटहरप्रति गोटारू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४५.००
मकै बोडीकेजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
मटरकोशाके.जी.रू २००.००रू २५०.००रू २२५.००
मूला रातोके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू २५.००रू ३०.००रू २८.३३
मेथीको सागके.जी.रू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
मेवा(नेपाली)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
मेवा(भारतीय)केजीरू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
मौसमके.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२५.००
रातो बन्दाके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
रायो सागके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
लप्सीके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू १७०.००रू १८०.००रू १७५.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
लसुन हरियोके.जी.रू २००.००रू २५०.००रू २२५.००
लौकाके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३६.६७
शरीफाके‍.जीरू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
सलगमके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
सुन्तला(भारतीय)केजीरू १३०.००रू १४०.००रू १३५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू ३५.००रू ४०.००रू ३८.३३
सेलरीके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
सौफको सागके.जी.रू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
स्कूसके.जी.रू ८.००रू १२.००रू १०.००
स्थानीय काउली(ज्यापु)केजीरू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
स्याउ(फूजी)के जीरू २५०.००रू २८०.००रू २६५.००
हरियो धनियाके.जी.रू ५०.००रू १००.००रू ७६.६७
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००