यस्तो छ कालीमाटीमा आजको तरकारी तथा फलफुलको बजार भाऊ

२०७९ आश्विन २७ गते प्रकाशित

काठमाडौं । आज कालीमाटी बजारमा तरकारी तथा फलफुलको भाऊ कायम भएको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फुलफुल बजार विकास समितिले असोज २७ गतेको नयाँ मूल्य भाऊ तोकेको छ ।

जसअनुसार, अदुवाको प्रतिकेजी मूल्य ५५ रुपैयाँ, अनार मूल्य ३९०, काउली स्थानिय ४५.०० रुपैयाँ, आलु रातो(मुडे) प्रतिकेजी मूल्य ७९, इमली १४६.६७, काक्रो लोकल ३५ रुपैयाँ कायम भइ कारोबार भइरहेको छ ।

हेर्नुस मूल्यसूची…..

कृषि उपजइकाईन्यूनतम मुल्यअधिकतम मूल्यऔसत मूल्य
अदुवाके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
अनारके.जी.रू ३८०.००रू ४००.००रू ३९०.००
अमलाके.जीरू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
अम्बाके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १३५.००
आभोकाडोके.जीरू २००.००रू २५०.००रू २२५.००
आलु रातो(भारतीय)के जीरू ४६.००रू ४८.००रू ४७.००
आलु रातो(मुडे)केजीरू ७८.००रू ८०.००रू ७९.००
इमलीके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
काउली स्थानियके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू १५.००रू २०.००रू १८.३३
कागतीके.जी.रू १८०.००रू २१०.००रू १९६.६७
किविकेजीरू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
कुरीलोके.जी.रू ०.००रू ०.००रू ०.००
केरादर्जनरू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू ७०.००रू ८०.००रू ७६.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू ४००.००रू ४२०.००रू ४१३.३३
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
गाजर(तराई)केजीरू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
गाजर(लोकल)के.जी.रू १२०.००रू १४०.००रू १३०.००
गान्टे मूलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
गुन्दुकके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २८३.३३
गोलभेडा ठूलो(नेपाली)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय)केजीरू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू ४५.००रू ५५.००रू ५०.००
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू ४०.००रू ४५.००रू ४२.५०
घिउ सिमी(राजमा)केजीरू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू २०.००रू ३०.००रू २५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
घिरौलाके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
चमसूरको सागके.जी.रू १८०.००रू २००.००रू १९३.३३
चिचिण्डोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
चुकुन्दरके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
च्याउ(कन्य)के.जी.रू १४०.००रू १६०.००रू १५०.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू २००.००रू २५०.००रू २२५.००
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू २२०.००रू २४०.००रू २३०.००
जिरीको सागके.जी.रू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
जुनारके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
टाटे सिमीके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
ताजा माछा(छडी)के जीरू २४०.००रू २५०.००रू २४५.००
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू २४०.००रू २५०.००रू २४६.६७
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू २४०.००रू २५०.००रू २४५.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू ३३०.००रू ३५०.००रू ३४०.००
तामाके.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०६.६७
तितो करेलाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
तोफुके.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०६.६७
तोरीको सागके.जी.रू ७०.००रू ९०.००रू ८०.००
नासपाती(चाइनिज)केजीरू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
निबुवाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
न्यूरोके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
परवर(तराई)केजीरू ५०.००रू ५५.००रू ५२.५०
परवर(लोकल)के.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४४.००
पालूगो सागके.जी.रू १८०.००रू २००.००रू १९३.३३
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू ५०.००रू ५२.००रू ५१.००
प्याज हरियोके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
फर्सी पाकेकोके.जी.रू ४५.००रू ५०.००रू ४८.३३
बकूलाके.जी.रू १५०.००रू १६०.००रू १५६.६७
बन्दा(लोकल)के.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
बरेलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
बोडी(तने)के.जी.रू ८०.००रू १००.००रू ९०.००
ब्रोकाउलीके.जी.रू १५०.००रू २००.००रू १८३.३३
भटमासकोशाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
भन्टा डल्लोके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
भन्टा लाम्चोके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
भिण्डीके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
भुई कटहरप्रति गोटारू १८०.००रू २००.००रू १९३.३३
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४५.००
मकै बोडीकेजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
मटरकोशाके.जी.रू २००.००रू २५०.००रू २२५.००
मूला रातोके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू २५.००रू ३०.००रू २८.३३
मेथीको सागके.जी.रू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
मेवा(नेपाली)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
मेवा(भारतीय)केजीरू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
मौसमके.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२५.००
रातो बन्दाके.जी.रू २००.००रू २५०.००रू २२५.००
रायो सागके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
लप्सीके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू १७०.००रू १८०.००रू १७५.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू १३०.००रू १४०.००रू १३६.६७
लसुन हरियोके.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१३.३३
लौकाके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
शरीफाके‍.जीरू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
सलगमके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
सुन्तला(भारतीय)केजीरू १२०.००रू १४०.००रू १३०.००
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू ३०.००रू ३६.००रू ३३.४०
सेलरीके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
सौफको सागके.जी.रू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
स्कूसके.जी.रू ८.००रू १२.००रू १०.००
स्थानीय काउली(ज्यापु)केजीरू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
स्याउ(झोले)के.जी.रू २५०.००रू २८०.००रू २६५.००
हरियो धनियाके.जी.रू ५०.००रू ८०.००रू ६३.३३
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू २५.००रू ३५.००रू ३०.००