यस्तो छ कालीमाटीमा आजको तरकारी तथा फलफुलको बजार भाऊ

२०७९ आश्विन ३० गते प्रकाशित

काठमाडौं । आज कालीमाटी बजारमा तरकारी तथा फलफुलको भाऊ कायम भएको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फुलफुल बजार विकास समितिले असोज ३० गतेको नयाँ मूल्य भाऊ तोकेको छ ।

जसअनुसार, अदुवाको प्रतिकेजी मूल्य ४५ रुपैयाँ, अनार मूल्य ३९०, काउली स्थानिय ५५.०० रुपैयाँ, आलु रातो(मुडे) प्रतिकेजी मूल्य ८२.३३, इमली १४५.००, काक्रो लोकल ९५ रुपैयाँ कायम भइ कारोबार भइरहेको छ ।

हेर्नुस मूल्यसूची….

कृषि उपजइकाईन्यूनतम मुल्यअधिकतम मूल्यऔसत मूल्य
अदुवाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
अनारके.जी.रू ३८०.००रू ४००.००रू ३९०.००
अमलाके.जीरू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
अम्बाके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
आभोकाडोके.जीरू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
आलु रातोके.जी.रू ९८.००रू १००.००रू ९९.००
आलु रातो(भारतीय)के जीरू ४५.००रू ५०.००रू ४७.६७
आलु रातो(मुडे)केजीरू ८०.००रू ८५.००रू ८२.३३
इमलीके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४५.००
काउली स्थानियके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
कागतीके.जी.रू १८०.००रू २२०.००रू २००.००
किविकेजीरू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
कुरीलोके.जी.रू ०.००रू ०.००रू ०.००
केरादर्जनरू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू ४१०.००रू ४२०.००रू ४१५.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
गाजर(तराई)केजीरू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
गाजर(लोकल)के.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११५.००
गान्टे मूलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
गुन्दुकके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
गोलभेडा ठूलो(नेपाली)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय)केजीरू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू ४५.००रू ५५.००रू ५०.००
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू ३५.००रू ४०.००रू ३७.६७
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
घिरौलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
चमसूरको सागके.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
चिचिण्डोके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
चुकुन्दरके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
च्याउ(कन्य)के.जी.रू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू २००.००रू २५०.००रू २२५.००
जिरीको सागके.जी.रू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
जुनारके.जी.रू २५०.००रू २८०.००रू २६५.००
टाटे सिमीके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
ताजा माछा(छडी)के जीरू २४०.००रू २५०.००रू २४५.००
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू २३०.००रू २५०.००रू २४०.००
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू २३०.००रू २५०.००रू २४०.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू ३३०.००रू ३५०.००रू ३४०.००
तामाके.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०५.००
तितो करेलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
तोफुके.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०५.००
तोरीको सागके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
नासपाती(चाइनिज)केजीरू २८०.००रू ३००.००रू २९०.००
निबुवाके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
न्यूरोके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
परवर(तराई)केजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
परवर(लोकल)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
पालूगो सागके.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
पिंडालूके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू ५०.००रू ५५.००रू ५२.३३
प्याज हरियोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
फर्सी पाकेकोके.जी.रू ४५.००रू ५०.००रू ४७.६७
बन्दा(लोकल)के.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
बरेलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
बोडी(तने)के.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११५.००
ब्रोकाउलीके.जी.रू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
भटमासकोशाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
भन्टा डल्लोके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
भन्टा लाम्चोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
भिण्डीके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
भुई कटहरप्रति गोटारू २००.००रू २५०.००रू २२५.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू १८०.००रू १९०.००रू १८५.००
मकै बोडीकेजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
मटरकोशाके.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
मूला रातोके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू ३०.००रू ३५.००रू ३२.६७
मेथीको सागके.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
मेवा(नेपाली)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
मेवा(भारतीय)केजीरू १३०.००रू १४०.००रू १३५.००
मौसमके.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२५.००
रातो बन्दाके.जी.रू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
रायो सागके.जी.रू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
लप्सीके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू १७०.००रू १८०.००रू १७५.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४५.००
लसुन हरियोके.जी.रू २००.००रू २५०.००रू २२५.००
लौकाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
शरीफाके‍.जीरू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
सुन्तला(भारतीय)केजीरू १३०.००रू १४०.००रू १३५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
सेलरीके.जी.रू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
सौफको सागके.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
स्कूसके.जी.रू १५.००रू २०.००रू १७.६७
स्याउ(फूजी)के जीरू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
हरियो धनियाके.जी.रू १५०.००रू २००.००रू १७६.६७
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००