यस्तो छ कालीमाटीमा आजको तरकारी तथा फलफुलको बजार भाऊ

२०७९ कार्तिक १ गते प्रकाशित

काठमाडौं । आज कालीमाटी बजारमा तरकारी तथा फलफुलको भाऊ कायम भएको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फुलफुल बजार विकास समितिले कात्तिक १ गतेको नयाँ मूल्य भाऊ तोकेको छ ।

जसअनुसार, अदुवाको प्रतिकेजी मूल्य ४५ रुपैयाँ, अनार मूल्य ४८३.३३, काउली स्थानिय ४५.०० रुपैयाँ, आलु रातो(मुडे) प्रतिकेजी मूल्य ७७.५०, इमली १४६.६७, काक्रो लोकल ५५ रुपैयाँ कायम भइ कारोबार भइरहेको छ ।

हेर्नुस मूल्यसूची….

कृषि उपजइकाईन्यूनतम मुल्यअधिकतम मूल्यऔसत मूल्य
अदुवाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
अनारके.जी.रू ४५०.००रू ५००.००रू ४८३.३३
अमलाके.जीरू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
अम्बाके.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२५.००
आभोकाडोके.जीरू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
आलु रातोके.जी.रू ९५.००रू ९८.००रू ९६.५०
आलु रातो(भारतीय)के जीरू ४६.००रू ४८.००रू ४७.००
आलु रातो(मुडे)केजीरू ७५.००रू ८०.००रू ७७.५०
आलु सेतोके.जी.रू ७५.००रू ८०.००रू ७७.५०
इमलीके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
काउली स्थानियके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू २५.००रू ३०.००रू २८.३३
कागतीके.जी.रू १८०.००रू २२०.००रू २००.००
किविकेजीरू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
कुरीलोके.जी.रू ०.००रू ०.००रू ०.००
केरादर्जनरू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू ७०.००रू ९०.००रू ८०.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू १००.००रू १२०.००रू ११३.३३
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू ४१०.००रू ४२०.००रू ४१६.६७
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
गाजर(तराई)केजीरू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
गाजर(लोकल)के.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
गान्टे मूलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
गुन्दुकके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
गोलभेडा ठूलो(नेपाली)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय)केजीरू १००.००रू ११०.००रू १०५.००
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू ३८.००रू ४८.००रू ४४.२०
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू ३०.००रू ३८.००रू ३५.२०
घिउ सिमी(राजमा)केजीरू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
घिरौलाके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
चमसूरको सागके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
चिचिण्डोके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
चुकुन्दरके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
च्याउ(कन्य)के.जी.रू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
जिरीको सागके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
जुनारके.जी.रू २५०.००रू २८०.००रू २६५.००
टाटे सिमीके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
ताजा माछा(छडी)के जीरू २४०.००रू २५०.००रू २४५.००
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू २४०.००रू २५०.००रू २४६.६७
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू २४०.००रू २५०.००रू २४६.६७
ताजा माछा(रहु)के जीरू ३४०.००रू ३६०.००रू ३५०.००
तामाके.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०६.६७
तितो करेलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
तोफुके.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०५.००
तोरीको सागके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
नासपाती(चाइनिज)केजीरू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
निबुवाके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
न्यूरोके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
परवर(तराई)केजीरू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
परवर(लोकल)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
पालूगो सागके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
पिंडालूके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू ५२.००रू ५४.००रू ५३.००
प्याज हरियोके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११५.००
फर्सी पाकेकोके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
बन्दा(लोकल)के.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
बरेलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
बोडी(तने)के.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२५.००
ब्रोकाउलीके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १४०.००
भटमासकोशाके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
भन्टा डल्लोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
भन्टा लाम्चोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७३.३३
भिण्डीके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
भुई कटहरप्रति गोटारू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू १२०.००रू १४०.००रू १३०.००
मकै बोडीकेजीरू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
मटरकोशाके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७६.६७
मूला रातोके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू २५.००रू ३०.००रू २८.३३
मेथीको सागके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
मेवा(नेपाली)के.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
मेवा(भारतीय)केजीरू १३०.००रू १५०.००रू १४०.००
मौसमके.जी.रू १३०.००रू १४०.००रू १३६.६७
रातो बन्दाके.जी.रू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
रायो सागके.जी.रू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
लप्सीके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू १६०.००रू १७०.००रू १६५.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू १३०.००रू १४०.००रू १३६.६७
लसुन हरियोके.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
लौकाके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
शरीफाके‍.जीरू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
सखरखण्डके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
सलगमके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
सुन्तला(भारतीय)केजीरू १२०.००रू १३०.००रू १२५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू ३५.००रू ४०.००रू ३८.३३
सेलरीके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
सौफको सागके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
स्कूसके.जी.रू १०.००रू १५.००रू १२.३३
स्थानीय काउली(ज्यापु)केजीरू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
स्याउ(फूजी)के जीरू २२५.००रू ३००.००रू २५८.३३
हरियो धनियाके.जी.रू १५०.००रू २००.००रू १८३.३३
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७