यस्तो छ कालीमाटीमा आजको तरकारी तथा फलफुलको बजार भाऊ

२०७९ कार्तिक २ गते प्रकाशित

काठमाडौं । आज कालीमाटी बजारमा तरकारी तथा फलफुलको भाऊ कायम भएको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फुलफुल बजार विकास समितिले कात्तिक २ गतेको नयाँ मूल्य भाऊ तोकेको छ ।

जसअनुसार, अदुवाको प्रतिकेजी मूल्य ४५ रुपैयाँ, अनार मूल्य ४७५.००, काउली स्थानिय ४५.०० रुपैयाँ, आलु रातो(मुडे) प्रतिकेजी मूल्य ९३.५०, इमली १४६.६७, काक्रो लोकल ५५ रुपैयाँ कायम भइ कारोबार भइरहेको छ ।

हेर्नुस मूल्यसूची…..

कृषि उपजइकाईन्यूनतम मुल्यअधिकतम मूल्यऔसत मूल्य
अदुवाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
अनारके.जी.रू ४५०.००रू ५००.००रू ४७५.००
अमलाके.जीरू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
अम्बाके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १३५.००
आभोकाडोके.जीरू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
आलु रातोके.जी.रू ९२.००रू ९५.००रू ९३.५०
आलु रातो(भारतीय)के जीरू ४६.००रू ४८.००रू ४७.००
आलु सेतोके.जी.रू ८०.००रू ८५.००रू ८२.५०
इमलीके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४५.००
काउली स्थानियके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू २०.००रू ३०.००रू २५.००
कागतीके.जी.रू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
किविकेजीरू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
कुरीलोके.जी.रू ९००.००रू ०.००रू ०.००
केरादर्जनरू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू ४००.००रू ४२०.००रू ४१०.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
गाजर(लोकल)के.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४५.००
गान्टे मूलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
गुन्दुकके.जी.रू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
गोलभेडा ठूलो(नेपाली)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय)केजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६०
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू ३५.००रू ४५.००रू ३९.००
घिउ सिमी(राजमा)केजीरू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
घिरौलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
चमसूरको सागके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
चुकुन्दरके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
च्याउ(कन्य)के.जी.रू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
जिरीको सागके.जी.रू २००.००रू २५०.००रू २२५.००
जुनारके.जी.रू २५०.००रू २८०.००रू २६५.००
टाटे सिमीके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
ताजा माछा(छडी)के जीरू २३०.००रू २५०.००रू २४०.००
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू २४०.००रू २५०.००रू २४६.६७
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू २२०.००रू २४०.००रू २३०.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू ३४०.००रू ३५०.००रू ३४६.६७
तामाके.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०५.००
तितो करेलाके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
तोफुके.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०५.००
तोरीको सागके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
नासपाती(चाइनिज)केजीरू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
निबुवाके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
न्यूरोके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
परवर(तराई)केजीरू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
परवर(लोकल)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
पालूगो सागके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
पिंडालूके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू ५२.००रू ५५.००रू ५३.५०
प्याज हरियोके.जी.रू ८०.००रू १००.००रू ९०.००
फर्सी पाकेकोके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
बकूलाके.जी.रू १२०.००रू १४०.००रू १३०.००
बन्दा(लोकल)के.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
बरेलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
बोडी(तने)के.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२५.००
ब्रोकाउलीके.जी.रू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
भटमासकोशाके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
भन्टा डल्लोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
भन्टा लाम्चोके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
भिण्डीके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
भुई कटहरप्रति गोटारू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू १२०.००रू १४०.००रू १३०.००
मकै बोडीकेजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
मटरकोशाके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
मूला रातोके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
मेथीको सागके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
मेवा(नेपाली)के.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०६.६७
मेवा(भारतीय)केजीरू १२०.००रू १५०.००रू १४०.००
मौसमके.जी.रू १३०.००रू १४०.००रू १३५.००
रातो बन्दाके.जी.रू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
रायो सागके.जी.रू १५०.००रू १८०.००रू १७०.००
लप्सीके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू १६०.००रू १७०.००रू १६६.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२६.६७
लसुन हरियोके.जी.रू १८०.००रू २००.००रू १९३.३३
लौकाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
शरीफाके‍.जीरू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
सखरखण्डके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
सलगमके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
सुन्तला(भारतीय)केजीरू १२०.००रू १३०.००रू १२५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
सेलरीके.जी.रू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
सौफको सागके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
स्कूसके.जी.रू १०.००रू १५.००रू १२.५०
स्थानीय काउली(ज्यापु)केजीरू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
स्याउ(फूजी)के जीरू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
हरियो धनियाके.जी.रू १५०.००रू २००.००रू १८०.००
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००