तरकारी तथा फलफुलको आजको बजार भाऊ(हेर्नुहोस, मूल्यसूचीसहित)

२०७९ मंसिर ११ गते प्रकाशित

काठमाडौं । आज कालीमाटी बजारमा तरकारी तथा फलफुलको भाऊ कायम भएको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फुलफुल बजार विकास समितिले मंसिर ११ गतेको नयाँ मूल्य भाऊ तोकेको छ ।

हेर्नुस मूल्यसूची…….

कृषि उपजइकाईन्यूनतम मुल्यअधिकतम मूल्यऔसत मूल्य
अंगुर(कालो)केजीरू ३८०.००रू ४००.००रू ३९०.००
अंगुर(हरियो)के.जी.रू २८०.००रू ३००.००रू २९०.००
अदुवाके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
अनारके.जी.रू ३५०.००रू ३८०.००रू ३६५.००
अमलाके.जीरू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
अम्बाके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १३५.००
आभोकाडोके.जीरू २००.००रू २५०.००रू २२५.००
आलु रातोके.जी.रू ५०.००रू ५५.००रू ५२.३३
आलु रातो(भारतीय)के जीरू ३४.००रू ३६.००रू ३५.००
आलु सेतोके.जी.रू ४०.००रू ४५.००रू ४२.३३
इमलीके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४५.००
उखुप्रति वटारू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
काउली स्थानियके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू ३०.००रू ३५.००रू ३२.५०
कागतीके.जी.रू ११०.००रू १३०.००रू १२०.००
किविकेजीरू २००.००रू २५०.००रू २२५.००
कुरीलोके.जी.रू ०.००रू ०.००रू ०.००
केरादर्जनरू १३०.००रू १४०.००रू १३५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू १५०.००रू १६०.००रू १५५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू ४४०.००रू ४५०.००रू ४४५.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
गाजर(लोकल)के.जी.रू ९५.००रू १००.००रू ९७.६७
गान्टे मूलाके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
गुन्दुकके.जी.रू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
गोलभेडा ठूलो(नेपाली)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय)केजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू २५.००रू ३०.००रू २७.६७
ग्याठ कोबीके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
घिउ सिमी(राजमा)केजीरू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
घिरौलाके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
चमसूरको सागके.जी.रू १४०.००रू १६०.००रू १५०.००
चुकुन्दरके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
च्याउ(कन्य)के.जी.रू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
छ्यापी हरियोके.जी.रू १४०.००रू १६०.००रू १५०.००
जिरीको सागके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
जुनारके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
टाटे सिमीके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
तरुलके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
ताजा माछा(छडी)के जीरू २४०.००रू २५०.००रू २४५.००
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू २४०.००रू २५०.००रू २४५.००
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू २१०.००रू २३०.००रू २२०.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू ३३०.००रू ३५०.००रू ३४०.००
तामाके.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०५.००
तितो करेलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
तोफुके.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२५.००
तोरीको सागके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
नासपाती(चाइनिज)केजीरू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
निबुवाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
परवर(तराई)केजीरू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
परवर(लोकल)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
पार्सलेके.जी.रू ५००.००रू ६००.००रू ५५०.००
पालूगो सागके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४५.००
पुदीनाके.जी.रू ६००.००रू ७००.००रू ६५०.००
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू ३८.००रू ४०.००रू ३९.००
प्याज हरियोके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
फर्सी पाकेकोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
फर्सी हरियो(लाम्चो)के.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
बकूलाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
बन्दा(लोकल)के.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
बरेलाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
बोडी(तने)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
ब्रोकाउलीके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
भन्टा डल्लोके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
भन्टा लाम्चोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
भिण्डीके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
भुई कटहरप्रति गोटारू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
मकै बोडीकेजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
मटरकोशाके.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२५.००
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू ३०.००रू ३५.००रू ३२.६७
मेथीको सागके.जी.रू १४०.००रू १६०.००रू १५०.००
मेवा(नेपाली)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
मेवा(भारतीय)केजीरू १००.००रू ११०.००रू १०५.००
मौसमके.जी.रू १४०.००रू १६०.००रू १५०.००
रातो बन्दाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
रायो सागके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
रुख कटहरके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
लप्सीके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू १७०.००रू १८०.००रू १७५.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११५.००
लसुन हरियोके.जी.रू १४०.००रू १६०.००रू १५०.००
लौकाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
सखरखण्डके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
सजिवनके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११५.००
सलगमके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
सुन्तला(नेपाली)के.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०५.००
सुन्तला(भारतीय)केजीरू १००.००रू ११०.००रू १०५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू ४५.००रू ५०.००रू ४७.६७
सेलरीके.जी.रू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
सौफको सागके.जी.रू १४०.००रू १६०.००रू १५०.००
स्कूसके.जी.रू २५.००रू ३०.००रू २७.६७
स्ट्रबेरी भुईऐसेलुके.जी.रू ५५०.००रू ६००.००रू ५७५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु)केजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
स्याउ(फूजी)के जीरू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
हरियो धनियाके.जी.रू १५०.००रू २००.००रू १७६.६७
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००