यस्तो छ आजको तरकारी तथा फलफुलको बजार भाऊ

२०७९ मंसिर १२ गते प्रकाशित

काठमाडौं । आज कालीमाटी बजारमा तरकारी तथा फलफुलको भाऊ कायम भएको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फुलफुल बजार विकास समितिले मंसिर १२ गतेको नयाँ मूल्य भाऊ तोकेको छ ।

हेर्नुस मूल्यसूची….

कृषि उपजइकाईन्यूनतम मुल्यअधिकतम मूल्यऔसत मूल्य
अंगुर(कालो)केजीरू ३४०.००रू ३५०.००रू ३४५.००
अंगुर(हरियो)के.जी.रू २४०.००रू २६०.००रू २५०.००
अदुवाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
अनारके.जी.रू ३००.००रू ३२०.००रू ३१०.००
अमलाके.जीरू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
आभोकाडोके.जीरू २००.००रू २५०.००रू २२५.००
आलु रातोके.जी.रू ५०.००रू ५५.००रू ५३.००
आलु रातो(भारतीय)के जीरू ३४.००रू ३६.००रू ३५.००
आलु सेतोके.जी.रू ४०.००रू ४५.००रू ४२.५०
इमलीके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
उखुप्रति वटारू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
काउली स्थानियके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
कागतीके.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२५.००
किविकेजीरू २००.००रू २५०.००रू २२५.००
कुरीलोके.जी.रू ०.००रू ०.००रू ०.००
केरादर्जनरू १३०.००रू १४०.००रू १३५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू ११०.००रू १२०.००रू ११५.००
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू ४४०.००रू ४५०.००रू ४४५.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
गाजर(लोकल)के.जी.रू १००.००रू १२०.००रू १०६.००
गान्टे मूलाके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
गुन्दुकके.जी.रू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
गोलभेडा ठूलो(नेपाली)के.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय)केजीरू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू २८.००रू ३५.००रू ३१.६०
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू २२.००रू २८.००रू २४.८०
ग्याठ कोबीके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
घिउ सिमी(राजमा)केजीरू १००.००रू ११०.००रू १०६.६७
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
घिरौलाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
चमसूरको सागके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १४०.००
चिचिण्डोके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
चुकुन्दरके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
च्याउ(कन्य)के.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१३.३३
च्याउ(डल्ले)के जीरू ३००.००रू ३५०.००रू ३३३.३३
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
छ्यापी हरियोके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १३५.००
जिरीको सागके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
जुनारके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
टाटे सिमीके.जी.रू ८०.००रू १००.००रू ९०.००
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
तरुलके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
ताजा माछा(छडी)के जीरू २४०.००रू २६०.००रू २५०.००
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू २४०.००रू २५०.००रू २४६.६७
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू २३०.००रू २५०.००रू २४०.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू ३४०.००रू ३५०.००रू ३४६.६७
तामाके.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०६.६७
तितो करेलाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
तोफुके.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२६.६७
तोरीको सागके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
नासपाती(चाइनिज)केजीरू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
निबुवाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
परवर(तराई)केजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५३.३३
परवर(लोकल)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
पार्सलेके.जी.रू ५००.००रू ६००.००रू ५५०.००
पालूगो सागके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १४०.००
पिंडालूके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.००
पुदीनाके.जी.रू ६००.००रू ७००.००रू ६५०.००
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू ३५.००रू ३८.००रू ३६.४०
प्याज हरियोके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
फर्सी पाकेकोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
फर्सी हरियो(लाम्चो)के.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
बकूलाके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
बन्दा(लोकल)के.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
बरेलाके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
बोडी(तने)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
ब्रोकाउलीके.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०६.६७
भन्टा डल्लोके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
भन्टा लाम्चोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
भिण्डीके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
भुई कटहरप्रति गोटारू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
मकै बोडीकेजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
मटरकोशाके.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२४.००
मूला रातोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३३.३३
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू २५.००रू ३०.००रू २८.३३
मेथीको सागके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १४०.००
मेवा(नेपाली)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
मेवा(भारतीय)केजीरू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
मौसमके.जी.रू १५०.००रू १६०.००रू १५६.६७
रातो बन्दाके.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०५.००
रायो सागके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
रुख कटहरके.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०६.६७
लप्सीके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू १६०.००रू १७०.००रू १६५.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०६.६७
लसुन हरियोके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १३५.००
लौकाके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
सखरखण्डके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
सजिवनके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११५.००
सलगमके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
सुन्तला(नेपाली)के.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
सुन्तला(भारतीय)केजीरू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू ३५.००रू ४०.००रू ३८.३३
सेलरीके.जी.रू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
सौफको सागके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १३५.००
स्कूसके.जी.रू २०.००रू २५.००रू २२.५०
स्ट्रबेरी भुईऐसेलुके.जी.रू ५५०.००रू ६५०.००रू ६००.००
स्थानीय काउली(ज्यापु)केजीरू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
स्याउ(फूजी)के जीरू २४०.००रू २८०.००रू २६०.००
हरियो धनियाके.जी.रू १५०.००रू २००.००रू १८३.३३
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००