यस्तो छ आजको तरकारी तथा फलफुलको बजार भाऊ

२०७९ मंसिर १३ गते प्रकाशित

काठमाडौं । आज कालीमाटी बजारमा तरकारी तथा फलफुलको भाऊ कायम भएको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फुलफुल बजार विकास समितिले मंसिर १३ गतेको नयाँ मूल्य भाऊ तोकेको छ ।

हेर्नुस मूल्यसूची……

कृषि उपजइकाईन्यूनतम मुल्यअधिकतम मूल्यऔसत मूल्य
अंगुर(कालो)केजीरू ३४०.००रू ३५०.००रू ३४६.६७
अंगुर(हरियो)के.जी.रू २४०.००रू २५०.००रू २४६.६७
अदुवाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
अनारके.जी.रू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
अमलाके.जीरू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
अम्बाके.जी.रू २००.००रू २५०.००रू २२५.००
आभोकाडोके.जीरू २००.००रू २५०.००रू २२५.००
आलु रातोके.जी.रू ४८.००रू ५२.००रू ५०.००
आलु रातो(भारतीय)के जीरू ३४.००रू ३६.००रू ३४.८०
आलु सेतोके.जी.रू ४०.००रू ४२.००रू ४१.२०
इमलीके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
उखुप्रति वटारू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
काउली स्थानियके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
कागतीके.जी.रू १२०.००रू १४०.००रू १२८.००
किविकेजीरू २००.००रू २५०.००रू २२५.००
कुरीलोके.जी.रू ०.००रू ०.००रू ०.००
केरादर्जनरू १३०.००रू १४०.००रू १३६.६७
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू ४५०.००रू ४६०.००रू ४५६.६७
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.००
गाजर(लोकल)के.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०५.००
गान्टे मूलाके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
गुन्दुकके.जी.रू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
गोलभेडा ठूलो(नेपाली)के.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय)केजीरू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू २५.००रू ३५.००रू ३०.००
ग्याठ कोबीके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
घिउ सिमी(राजमा)केजीरू १००.००रू ११०.००रू १०६.६७
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू ९०.००रू १००.००रू ९६.००
घिरौलाके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
चमसूरको सागके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
चिचिण्डोके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
चुकुन्दरके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
च्याउ(कन्य)के.जी.रू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू ३००.००रू ३५०.००रू ३२४.००
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
छ्यापी हरियोके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १३५.००
जिरीको सागके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
जुनारके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
टाटे सिमीके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.००
तरुलके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५७.५०
ताजा माछा(छडी)के जीरू २४०.००रू २५०.००रू २४६.६७
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू २४०.००रू २५०.००रू २४६.६७
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू २३०.००रू २५०.००रू २४०.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू ३३०.००रू ३५०.००रू ३४३.३३
तामाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
तितो करेलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.००
तोफुके.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२६.६७
तोरीको सागके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
नासपाती(चाइनिज)केजीरू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
निबुवाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
परवर(तराई)केजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
परवर(लोकल)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
पार्सलेके.जी.रू ४५०.००रू ५००.००रू ४७५.००
पालूगो सागके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
पिंडालूके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.००
पुदीनाके.जी.रू ५००.००रू ६००.००रू ५६६.६७
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू ३५.००रू ३८.००रू ३६.४०
प्याज हरियोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
फर्सी पाकेकोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
फर्सी हरियो(लाम्चो)के.जी.रू ३५.००रू ४०.००रू ३८.००
बकूलाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
बन्दा(लोकल)के.जी.रू ३५.००रू ४५.००रू ४०.००
बरेलाके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३६.००
बोडी(तने)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.००
ब्रोकाउलीके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
भन्टा डल्लोके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
भन्टा लाम्चोके.जी.रू ३०.००रू ३५.००रू ३३.००
भिण्डीके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६४.००
भुई कटहरप्रति गोटारू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६४.००
मकै बोडीकेजीरू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
मटरकोशाके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.००
मूला रातोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३६.६७
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू २०.००रू २५.००रू २२.५०
मेथीको सागके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११३.३३
मेवा(नेपाली)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
मेवा(भारतीय)केजीरू ११०.००रू १२०.००रू ११६.००
मौसमके.जी.रू १५०.००रू १६०.००रू १५६.६७
रातो बन्दाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
रायो सागके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
रुख कटहरके.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०६.६७
लप्सीके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू १६०.००रू १७०.००रू १६६.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
लसुन हरियोके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४५.००
लौकाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
सखरखण्डके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६४.००
सलगमके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.००
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू ३५.००रू ४०.००रू ३८.३३
सेलरीके.जी.रू ३००.००रू ३५०.००रू ३३३.३३
सौफको सागके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११३.३३
स्कूसके.जी.रू २०.००रू २५.००रू २३.००
स्ट्रबेरी भुईऐसेलुके.जी.रू ५५०.००रू ६००.००रू ५८३.३३
स्थानीय काउली(ज्यापु)केजीरू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
स्याउ(फूजी)के जीरू २२०.००रू २५०.००रू २४०.००
हरियो धनियाके.जी.रू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू ३५.००रू ४०.००रू ३७.५०