यस्तो छ आजको तरकारी तथा फलफुलको बजार भाऊ

२०७९ पुष ७ गते प्रकाशित

काठमाडौं । आज कालीमाटी बजारमा तरकारी तथा फलफुलको भाऊ कायम भएको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फुलफुल बजार विकास समितिले पुस ७ गतेको नयाँ मूल्य भाऊ तोकेको छ ।


हेर्नुस, बजारम मूल्यसूची…..

कृषि उपजइकाईन्यूनतम मुल्यअधिकतम मूल्यऔसत मूल्य
अंगुर(कालो)केजीरू ३००.००रू ३२०.००रू ३१०.००
अंगुर(हरियो)के.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
अदुवाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
अनारके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
अमलाके.जीरू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
अम्बाके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १३५.००
आभोकाडोके.जीरू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
आलु रातोके.जी.रू ५०.००रू ५२.००रू ५१.००
आलु रातो(भारतीय)के जीरू ३८.००रू ४०.००रू ३९.००
आलु सेतोके.जी.रू ४०.००रू ४२.००रू ४१.००
इमलीके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
उखुप्रति वटारू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
काउली तराईके.जी.रू २८.००रू ३२.००रू ३०.००
काउली स्थानियके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू २५.००रू ३०.००रू २८.३३
कागतीके.जी.रू ९०.००रू ११०.००रू १००.००
किनुके.जी.रू १४०.००रू १६०.००रू १५०.००
किविकेजीरू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
कुरीलोके.जी.रू ०.००रू ०.००रू ०.००
केरादर्जनरू १२०.००रू १३०.००रू १२६.६७
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू ३००.००रू ३२०.००रू ३१०.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू ४००.००रू ४५०.००रू ४२५.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
गाजर(लोकल)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
गान्टे मूलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
गुन्दुकके.जी.रू २८०.००रू ३००.००रू २९०.००
गोलभेडा ठूलो(नेपाली)के.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय)केजीरू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू १५.००रू २२.००रू १८.४०
गोलभेडा सानो(तराई)के जीरू १८.००रू २५.००रू २१.६०
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू १२.००रू १८.००रू १५.६०
ग्याठ कोबीके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
घिउ सिमी(राजमा)केजीरू १००.००रू ११०.००रू १०५.००
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
घिरौलाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
चमसूरको सागके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
चुकुन्दरके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
च्याउ(कन्य)के.जी.रू ८०.००रू १००.००रू ९०.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू २८०.००रू ३२०.००रू ३००.००
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू २८०.००रू ३००.००रू २९०.००
छ्यापी हरियोके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १३५.००
जिरीको सागके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
जुनारके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
टाटे सिमीके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
तरुलके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
ताजा माछा(छडी)के जीरू २३०.००रू २५०.००रू २४०.००
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू २४०.००रू २५०.००रू २४५.००
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू २३०.००रू २५०.००रू २४०.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू ३२०.००रू ३४०.००रू ३३०.००
तामाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
तितो करेलाके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
तोफुके.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२६.६७
तोरीको सागके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३६.६७
नासपाती(चाइनिज)केजीरू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
निबुवाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
परवर(तराई)केजीरू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
पार्सलेके.जी.रू ४००.००रू ५००.००रू ४५०.००
पालूगो सागके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
पिंडालूके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
पुदीनाके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू ४४.००रू ४६.००रू ४४.८०
प्याज हरियोके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
फर्सी पाकेकोके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
फर्सी हरियो(लाम्चो)के.जी.रू २५.००रू ३०.००रू २७.५०
बकूलाके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
बन्दा(तराई)केजीरू २५.००रू ३०.००रू २८.३३
बन्दा(नरिवल)केजीरू २५.००रू ३०.००रू २८.३३
बन्दा(लोकल)के.जी.रू २५.००रू ३०.००रू २७.५०
बरेलाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
बोडी(तने)के.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
ब्रोकाउलीके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
भन्टा डल्लोके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
भन्टा लाम्चोके.जी.रू २५.००रू ३०.००रू २८.३३
भिण्डीके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
भुई कटहरप्रति गोटारू १५०.००रू १६०.००रू १५५.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
मकै बोडीकेजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
मटरकोशाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
मूला रातोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३६.६७
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू २०.००रू २५.००रू २३.३३
मेथीको सागके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
मेवा(नेपाली)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
मेवा(भारतीय)केजीरू १००.००रू ११०.००रू १०६.६७
मौसमके.जी.रू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
रातो बन्दाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
रायो सागके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
रुख कटहरके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११५.००
रुख टमाटरकेजीरू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
लप्सीके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू १७०.००रू १८०.००रू १७५.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
लसुन हरियोके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११३.३३
लौकाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
शरीफाके‍.जीरू २५०.००रू २८०.००रू २६५.००
सखरखण्डके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
सजिवनके.जी.रू १५०.००रू १६०.००रू १५६.६७
सलगमके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
सुन्तला(नेपाली)के.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू ३५.००रू ४०.००रू ३८.३३
सेलरीके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
सौफको सागके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
स्कूसके.जी.रू २५.००रू ३०.००रू २७.५०
स्ट्रबेरी भुईऐसेलुके.जी.रू ४००.००रू ५००.००रू ४५०.००
स्थानीय काउली(ज्यापु)केजीरू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
स्याउ(फूजी)के जीरू २४०.००रू २६०.००रू २५०.००
हरियो धनियाके.जी.रू ४०.००रू ६०.००रू ५०.००
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू २५.००रू ३०.००रू २७.५०