यस्तो छ आजको तरकारी तथा फलफुलको बजार भाऊ

२०७९ फाल्गुन ११ गते प्रकाशित

काठमाडौं । आज कालीमाटी बजारमा तरकारी तथा फलफुलको भाऊ कायम भएको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फुलफुल बजार विकास समितिले फागुन ११ गतेको नयाँ मूल्य भाऊ तोकेको छ ।

हेर्नुस, बजार मूल्यसूची….

कृषि उपजइकाईन्यूनतम मुल्यअधिकतम मूल्यऔसत मूल्य
अंगुर(कालो)केजीरू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
अंगुर(हरियो)के.जी.रू १२०.००रू १४०.००रू १३०.००
अदुवाके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
अनारके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
अमलाके.जीरू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
अम्बाके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
आभोकाडोके.जीरू ३५०.००रू ४५०.००रू ४००.००
आलु रातोके.जी.रू २५.००रू २७.००रू २६.००
आलु रातो(भारतीय)के जीरू २२.००रू २३.००रू २२.५०
आलु सेतोके.जी.रू १७.००रू १८.००रू १७.६७
इमलीके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
उखुप्रति वटारू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
काउली तराईके.जी.रू १५.००रू २०.००रू १८.३३
काउली स्थानियके.जी.रू २०.००रू ३०.००रू २५.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२५.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
कागतीके.जी.रू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
किनुके.जी.रू १२०.००रू १४०.००रू १३०.००
किविकेजीरू ३५०.००रू ४००.००रू ३७५.००
कुरीलोके.जी.रू ७००.००रू ९००.००रू ८००.००
केरादर्जनरू १५०.००रू १७०.००रू १६०.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू ४००.००रू ४५०.००रू ४२५.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
गाजर(तराई)केजीरू २०.००रू २५.००रू २३.३३
गाजर(लोकल)के.जी.रू २५.००रू ३०.००रू २८.३३
गान्टे मूलाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
गुन्दुकके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
गोलभेडा ठूलो(नेपाली)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय)केजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू १५.००रू २०.००रू १७.५०
गोलभेडा सानो(तराई)के जीरू २५.००रू ३०.००रू २८.३३
गोलभेडा सानो(भारतीय)के जीरू ३०.००रू ३५.००रू ३२.५०
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू १५.००रू २०.००रू १८.००
ग्याठ कोबीके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
घिउ सिमी(राजमा)केजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
घिरौलाके.जी.रू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
चमसूरको सागके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
चुकुन्दरके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
च्याउ(कन्य)के.जी.रू १३०.००रू १६०.००रू १४५.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
छ्यापी हरियोके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
जिरीको सागके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
जुनारके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
टाटे सिमीके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू ३५.००रू ४५.००रू ४०.००
तरुलके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
ताजा माछा(छडी)के जीरू २४०.००रू २६०.००रू २५०.००
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू २६०.००रू ३००.००रू २८०.००
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू ३१०.००रू ३३०.००रू ३२०.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू ३३०.००रू ३६०.००रू ३४६.६७
तामाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
तितो करेलाके.जी.रू १३०.००रू १४०.००रू १३५.००
तोफुके.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२६.६७
तोरीको सागके.जी.रू २५.००रू ३०.००रू २७.५०
नासपाती(चाइनिज)केजीरू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
निबुवाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
न्यूरोके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
परवर(तराई)केजीरू २१०.००रू २२०.००रू २१५.००
पार्सलेके.जी.रू ३५०.००रू ४००.००रू ३७५.००
पालूगो सागके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
पिंडालूके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
पुदीनाके.जी.रू ३५०.००रू ४००.००रू ३७५.००
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू ३२.००रू ३३.००रू ३२.५०
प्याज हरियोके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
फर्सी पाकेकोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
फर्सी हरियो(लाम्चो)के.जी.रू २०.००रू २५.००रू २२.५०
बकूलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
बन्दा(तराई)केजीरू १५.००रू २०.००रू १७.५०
बन्दा(नरिवल)केजीरू १५.००रू २०.००रू १७.५०
बन्दा(लोकल)के.जी.रू १५.००रू २०.००रू १७.५०
बरेलाके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
ब्रोकाउलीके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
भन्टा डल्लोके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
भन्टा लाम्चोके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
भिण्डीके.जी.रू १२०.००रू १४०.००रू १३०.००
भुई कटहरप्रति गोटारू १५०.००रू २००.००रू १७५.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
मटरकोशाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
मूला रातोके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू २०.००रू २५.००रू २३.३३
मेथीको सागके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
मेवा(नेपाली)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
मेवा(भारतीय)केजीरू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
मौसमके.जी.रू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
रातो बन्दाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
रायो सागके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
रुख कटहरके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
रुख टमाटरकेजीरू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
लप्सीके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू १८०.००रू १९०.००रू १८५.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
लसुन हरियोके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
लौकाके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
सखरखण्डके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
सजिवनके.जी.रू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
सलगमके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
सुन्तला(भारतीय)केजीरू १३०.००रू १५०.००रू १४०.००
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू २५.००रू ३०.००रू २८.३३
सेलरीके.जी.रू १८०.००रू २२०.००रू २००.००
सौफको सागके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
स्कूसके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
स्ट्रबेरी भुईऐसेलुके.जी.रू ३००.००रू ४००.००रू ३५०.००
स्थानीय काउली(ज्यापु)केजीरू २५.००रू ३५.००रू ३०.००
स्याउ(झोले)के.जी.रू १८०.००रू २२०.००रू २००.००
स्याउ(फूजी)के जीरू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
हरियो धनियाके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू २५.००रू ३०.००रू २८.३३