यस्तो छ आजको तरकारी तथा फलफुलको बजार भाऊ

२०७९ फाल्गुन १७ गते प्रकाशित

काठमाडौं । आज कालीमाटी बजारमा तरकारी तथा फलफुलको भाऊ कायम भएको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फुलफुल बजार विकास समितिले फागुन १७ गतेको नयाँ मूल्य भाऊ तोकेको छ ।

हेर्नुस, मूल्यसूची….

कृषि उपजइकाईन्यूनतम मुल्यअधिकतम मूल्यऔसत मूल्य
अंगुर(कालो)केजीरू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
अंगुर(हरियो)के.जी.रू ११०.००रू १४०.००रू १२५.००
अदुवाके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
अनारके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
अमलाके.जीरू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
अम्बाके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
आभोकाडोके.जीरू ५००.००रू ६००.००रू ५५०.००
आलु रातोके.जी.रू २५.००रू २८.००रू २६.३३
आलु रातो(भारतीय)के जीरू २१.००रू २३.००रू २२.००
आलु सेतोके.जी.रू १६.००रू १८.००रू १७.००
इमलीके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४५.००
उखुप्रति वटारू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
काउली तराईके.जी.रू १०.००रू १५.००रू १२.३३
काउली स्थानियके.जी.रू १५.००रू २०.००रू १७.६७
काक्रो(लोकल)के.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
कागतीके.जी.रू २१०.००रू २३०.००रू २२०.००
किनुके.जी.रू १२०.००रू १४०.००रू १३०.००
किविकेजीरू ४००.००रू ५००.००रू ४५०.००
कुरीलोके.जी.रू ६००.००रू ८००.००रू ७००.००
केरादर्जनरू १५०.००रू १६०.००रू १५५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू ३००.००रू ४००.००रू ३५०.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू ४००.००रू ४५०.००रू ४२५.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
गाजर(तराई)केजीरू १५.००रू २०.००रू १७.६७
गाजर(लोकल)के.जी.रू २५.००रू ३०.००रू २७.६७
गान्टे मूलाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
गुन्दुकके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
गोलभेडा ठूलो(नेपाली)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय)केजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू १५.००रू २०.००रू १७.६७
गोलभेडा सानो(तराई)के जीरू २५.००रू ३०.००रू २७.६७
गोलभेडा सानो(भारतीय)के जीरू २०.००रू २५.००रू २२.३३
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू १५.००रू २०.००रू १७.६७
ग्याठ कोबीके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
घिउ सिमी(राजमा)केजीरू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
घिरौलाके.जी.रू १३०.००रू १५०.००रू १४०.००
चमसूरको सागके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
चुकुन्दरके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
च्याउ(कन्य)के.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १३३.३३
च्याउ(डल्ले)के जीरू २५०.००रू २८०.००रू २६३.३३
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
छ्यापी हरियोके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
जिरीको सागके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
जुनारके.जी.रू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
टाटे सिमीके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
तरुलके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
ताजा माछा(छडी)के जीरू २४०.००रू २६०.००रू २५०.००
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू २६०.००रू २८०.००रू २७०.००
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू ३१०.००रू ३३०.००रू ३२०.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू ३३०.००रू ३६०.००रू ३४५.००
तामाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
तितो करेलाके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
तोफुके.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२५.००
तोरीको सागके.जी.रू २०.००रू ३०.००रू २५.००
नासपाती(चाइनिज)केजीरू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
निबुवाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
न्यूरोके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
परवर(तराई)केजीरू १५०.००रू १८०.००रू १६३.३३
पार्सलेके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
पालूगो सागके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
पिंडालूके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
पुदीनाके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू ३०.००रू ३२.००रू ३१.००
प्याज हरियोके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
फर्सी पाकेकोके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
फर्सी हरियो(लाम्चो)के.जी.रू १५.००रू २०.००रू १७.६७
बकूलाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
बन्दा(तराई)केजीरू १५.००रू २०.००रू १७.६७
बन्दा(नरिवल)केजीरू १५.००रू २०.००रू १७.६७
बन्दा(लोकल)के.जी.रू १५.००रू २०.००रू १७.६७
बरेलाके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
ब्रोकाउलीके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
भन्टा डल्लोके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
भन्टा लाम्चोके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
भिण्डीके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११५.००
भुई कटहरप्रति गोटारू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
मटरकोशाके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
मूला रातोके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू २०.००रू २५.००रू २२.३३
मेथीको सागके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
मेवा(नेपाली)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
मेवा(भारतीय)केजीरू १००.००रू ११०.००रू १०५.००
मौसमके.जी.रू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
रातो बन्दाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
रायो सागके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
रुख कटहरके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
रुख टमाटरकेजीरू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
लप्सीके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू १८०.००रू १९०.००रू १८५.००
लसुन हरियोके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
लौकाके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
सखरखण्डके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
सजिवनके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४५.००
सलगमके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
सुन्तला(भारतीय)केजीरू ११०.००रू १२०.००रू ११५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू ३०.००रू ३५.००रू ३२.६७
सेलरीके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १३५.००
सौफको सागके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
स्कूसके.जी.रू ४०.००रू ४५.००रू ४२.३३
स्ट्रबेरी भुईऐसेलुके.जी.रू ३००.००रू ४००.००रू ३५०.००
स्थानीय काउली(ज्यापु)केजीरू २५.००रू ३०.००रू २७.६७
स्याउ(झोले)के.जी.रू १८०.००रू २२०.००रू २००.००
स्याउ(फूजी)के जीरू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
हरियो धनियाके.जी.रू २०.००रू ३०.००रू २५.००
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू १५.००रू २०.००रू १७.६७