यस्तो छ आजको तरकारी तथा फलफुलको मूल्य

२०८० बैशाख ११ गते प्रकाशित

काठमाडौं । आज कालीमाटी बजारमा तरकारी तथा फलफुलको भाऊ कायम भएको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फुलफुल बजार विकास समितिले २०८० बैशाख ११ गतेको नयाँ मूल्य भाऊ तोकेको छ ।

हेर्नुस, मूल्यसूची….

कृषि उपजइकाईन्यूनतम मुल्यअधिकतम मूल्यऔसत मूल्य
अंगुर(कालो)केजीरू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
अंगुर(हरियो)के.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२५.००
अदुवाके.जी.रू १३०.००रू १४०.००रू १३५.००
अनारके.जी.रू २२५.००रू २५०.००रू २३७.५०
अमलाके.जीरू १२०.००रू १३०.००रू १२५.००
आँप(दसहरी)केजीरू १२०.००रू १५०.००रू १३५.००
आभोकाडोके.जीरू ४००.००रू ५००.००रू ४५०.००
आलु रातोके.जी.रू ३३.००रू ३५.००रू ३४.००
आलु रातो(भारतीय)के जीरू ३०.००रू ३२.००रू ३१.००
आलु सेतोके.जी.रू २५.००रू २७.००रू २६.००
इमलीके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४५.००
काउली स्थानियके.जी.रू १५.००रू २०.००रू १७.६७
काक्रो(लोकल)के.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
कागतीके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३३.३३
किनुके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १३५.००
किविकेजीरू ४००.००रू ५००.००रू ४५०.००
कुरीलोके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
केरादर्जनरू १७०.००रू १८०.००रू १७५.००
कोइरालोके.जी.रू २८०.००रू ३००.००रू २९०.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू ४५०.००रू ४८०.००रू ४६५.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
गाजर(तराई)केजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
गाजर(लोकल)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
गान्टे मूलाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
गुन्दुकके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
गोलभेडा ठूलो(नेपाली)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय)केजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
गोलभेडा सानो(तराई)के जीरू ३०.००रू ३५.००रू ३२.६७
गोलभेडा सानो(भारतीय)के जीरू ३०.००रू ३५.००रू ३२.६७
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू २०.००रू २५.००रू २२.३३
ग्याठ कोबीके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
घिउ सिमी(राजमा)केजीरू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू १५.००रू २५.००रू २०.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू २५.००रू ३०.००रू २७.६७
घिरौलाके.जी.रू २५.००रू ३०.००रू २७.६७
चमसूरको सागके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
चिचिण्डोके.जी.रू ४०.००रू ४५.००रू ४२.३३
चुकुन्दरके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
च्याउ(कन्य)के.जी.रू १६०.००रू १८०.००रू १७०.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू ३५०.००रू ४००.००रू ३७६.६७
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
छ्यापी हरियोके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
जिरीको सागके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
जुनारके.जी.रू २२५.००रू २५०.००रू २३७.५०
टाटे सिमीके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू ३५.००रू ४०.००रू ३७.६७
ताजा माछा(छडी)के जीरू २४०.००रू २६०.००रू २५०.००
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू २६०.००रू २८०.००रू २७०.००
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू ३००.००रू ३३०.००रू ३१५.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू ३३०.००रू ३६०.००रू ३४५.००
तामाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
तितो करेलाके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
तोफुके.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२५.००
तोरीको सागके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
न्यूरोके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
परवर(तराई)केजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
परवर(लोकल)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
पार्सलेके.जी.रू २००.००रू २५०.००रू २२५.००
पालूगो सागके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
पुदीनाके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १३५.००
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू ३२.००रू ३५.००रू ३३.३३
प्याज हरियोके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
बकूलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
बन्दा(लोकल)के.जी.रू १०.००रू १५.००रू १२.३३
बोडी(तने)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
ब्रोकाउलीके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
भन्टा डल्लोके.जी.रू ३५.००रू ४०.००रू ३७.६७
भन्टा लाम्चोके.जी.रू ३०.००रू ३५.००रू ३२.६७
भुई कटहरप्रति गोटारू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
मटरकोशाके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू १५.००रू २०.००रू १७.६७
मेथीको सागके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
मेवा(नेपाली)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
मेवा(भारतीय)केजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
मौसमके.जी.रू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
रातो बन्दाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
रायो सागके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
रुख कटहरके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू १९०.००रू २००.००रू १९५.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११५.००
लसुन हरियोके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
लौकाके.जी.रू १५.००रू २५.००रू २०.००
सजिवनके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
सुन्तला(भारतीय)केजीरू १४०.००रू १५०.००रू १४५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू २०.००रू ३०.००रू २५.००
सेलरीके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १३५.००
सौफको सागके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
स्ट्रबेरी भुईऐसेलुके.जी.रू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु)केजीरू २५.००रू ३०.००रू २७.६७
स्याउ(झोले)के.जी.रू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
स्याउ(फूजी)के जीरू २२५.००रू २५०.००रू २३७.५०