यस्तो छ आजको तरकारी तथा फलफुलको बजार भाऊ

२०८० श्रावण १२ गते प्रकाशित

काठमाडौं । आज कालीमाटी बजारमा तरकारी तथा फलफुलको भाऊ कायम भएको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फुलफुल बजार विकास समितिले २०८० साउन १२ गते आइतबारको नयाँ मूल्य भाऊ तोकेको छ ।

हेर्नुस, मूल्यसूची….

कृषि उपजइकाईन्यूनतम मुल्यअधिकतम मूल्यऔसत मूल्य
गोलभेडा ठूलो(नेपाली)के.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०६.६७
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू ३५.००रू ४५.००रू ४०.००
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू ५६.००रू ६६.००रू ६१.२०
आलु रातोके.जी.रू ४८.००रू ५०.००रू ४९.००
आलु रातो(भारतीय)के जीरू ३६.००रू ३८.००रू ३७.००
आलु रातो(मुडे)केजीरू ३७.००रू ४०.००रू ३८.७५
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू ४६.००रू ५०.००रू ४८.००
गाजर(लोकल)के.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२५.००
बन्दा(लोकल)के.जी.रू १०.००रू १५.००रू १२.४०
काउली स्थानियके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.००
स्थानीय काउली(ज्यापु)केजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
मूला रातोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू २०.००रू २५.००रू २२.५०
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
भन्टा लाम्चोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
भन्टा डल्लोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
बोडी(तने)के.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
मकै बोडीकेजीरू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू २५.००रू ३५.००रू २९.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू ३५.००रू ४०.००रू ३७.५०
घिउ सिमी(राजमा)केजीरू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
टाटे सिमीके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
भटमासकोशाके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
तितो करेलाके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
लौकाके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
परवर(लोकल)के.जी.रू ३५.००रू ४०.००रू ३७.५०
चिचिण्डोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३६.६७
घिरौलाके.जी.रू २५.००रू ३५.००रू ३०.००
झिगूनीके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
फर्सी पाकेकोके.जी.रू ४०.००रू ४५.००रू ४२.५०
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
भिण्डीके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
पिंडालूके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
स्कूसके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
रायो सागके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.००
तोरीको सागके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
प्याज हरियोके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
च्याउ(कन्य)के.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू ३००.००रू ३५०.००रू ३२४.००
कुरीलोके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
न्यूरोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
ब्रोकाउलीके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.००
चुकुन्दरके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
सजिवनके.जी.रू २००.००रू २५०.००रू २२५.००
रातो बन्दाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
जिरीको सागके.जी.रू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
सेलरीके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १४०.००
पार्सलेके.जी.रू ३००.००रू ४००.००रू ३५०.००
पुदीनाके.जी.रू २००.००रू २५०.००रू २२५.००
गान्टे मूलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
इमलीके.जी.रू १५०.००रू १६०.००रू १५६.६७
तामाके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.००
तोफुके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
स्याउ(फूजी)के जीरू ३५०.००रू ४००.००रू ३७५.००
केरादर्जनरू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
कागतीके.जी.रू १४०.००रू १६०.००रू १५०.००
अनारके.जी.रू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
आँप(मालदह)के.जी.रू १५०.००रू १७०.००रू १६०.००
आँप(दसहरी)केजीरू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
आँप(चोसा)केजीरू १५०.००रू १८०.००रू १७०.००
अंगुर(कालो)केजीरू ५००.००रू ५५०.००रू ५२५.००
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
मौसमके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
जुनारके.जी.रू २५०.००रू २८०.००रू २६५.००
भुई कटहरप्रति गोटारू १५०.००रू १८०.००रू १६३.३३
काक्रो(लोकल)के.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू १०.००रू २०.००रू १५.००
रुख कटहरके.जी.रू ३५.००रू ४५.००रू ४०.००
नासपाती(लोकल)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
मेवा(भारतीय)केजीरू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
किविकेजीरू ८००.००रू ९००.००रू ८५०.००
आभोकाडोके.जीरू ५००.००रू ५५०.००रू ५२५.००
अदुवाके.जी.रू २५०.००रू २७०.००रू २५८.००
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू ४५०.००रू ४८०.००रू ४६५.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू १४०.००रू १५०.००रू १४६.००
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू ३५०.००रू ४००.००रू ३७५.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.००
लसुन हरियोके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
हरियो धनियाके.जी.रू ५०.००रू १००.००रू ७६.००
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू २६०.००रू २८०.००रू २७०.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू ३१०.००रू ३२०.००रू ३१६.६७
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू २४०.००रू २५०.००रू २४६.६७
ताजा माछा(छडी)के जीरू २४०.००रू २५०.००रू २४६.६७
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू ३००.००रू ३१०.००रू ३०६.६७