यस्तो छ आजको तरकारी तथा फलफुलको बजार भाऊ

२०८० श्रावण १७ गते प्रकाशित

काठमाडौं । आज कालीमाटी बजारमा तरकारी तथा फलफुलको भाऊ कायम भएको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फुलफुल बजार विकास समितिले २०८० साउन १७ गते आइतबारको नयाँ मूल्य भाऊ तोकेको छ ।

हेर्नुस, मूल्यसूची….

कृषि उपजइकाईन्यूनतम मुल्यअधिकतम मूल्यऔसत मूल्य
गोलभेडा ठूलो(नेपाली)के.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.००
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू ८५.००रू १००.००रू ९४.००
आलु रातोके.जी.रू ४८.००रू ५०.००रू ४९.२०
आलु रातो(भारतीय)के जीरू ३५.००रू ३६.००रू ३५.५०
आलु रातो(मुडे)केजीरू ३८.००रू ४०.००रू ३९.००
आलु सेतोके.जी.रू ३५.००रू ३६.००रू ३५.६७
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू ४५.००रू ४८.००रू ४६.५०
गाजर(लोकल)के.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.००
बन्दा(लोकल)के.जी.रू १०.००रू १५.००रू १२.५०
काउली स्थानियके.जी.रू ६०.००रू ८०.००रू ७२.००
मूला रातोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३६.६७
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू २५.००रू ३०.००रू २७.५०
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
भन्टा लाम्चोके.जी.रू ३०.००रू ३५.००रू ३२.५०
भन्टा डल्लोके.जी.रू ४५.००रू ५०.००रू ४७.५०
बोडी(तने)के.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
मकै बोडीकेजीरू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू २५.००रू ३०.००रू २७.५०
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू २५.००रू ३५.००रू ३०.००
टाटे सिमीके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
भटमासकोशाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
तितो करेलाके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
लौकाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
परवर(लोकल)के.जी.रू ३५.००रू ४०.००रू ३७.५०
चिचिण्डोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
घिरौलाके.जी.रू २५.००रू ३५.००रू ३०.००
झिगूनीके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
फर्सी पाकेकोके.जी.रू ४०.००रू ४५.००रू ४२.५०
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
भिण्डीके.जी.रू ३५.००रू ४०.००रू ३८.००
पिंडालूके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
स्कूसके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७३.३३
रायो सागके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
तोरीको सागके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
प्याज हरियोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
च्याउ(कन्य)के.जी.रू १५०.००रू १८०.००रू १६४.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू ३००.००रू ३५०.००रू ३२४.००
कुरीलोके.जी.रू ३५०.००रू ४५०.००रू ४००.००
न्यूरोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.००
ब्रोकाउलीके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
चुकुन्दरके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
सजिवनके.जी.रू २४०.००रू २५०.००रू २४५.००
रातो बन्दाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
जिरीको सागके.जी.रू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
सेलरीके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १४०.००
पार्सलेके.जी.रू ३००.००रू ४००.००रू ३५०.००
पुदीनाके.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
गान्टे मूलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
इमलीके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
तामाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
तोफुके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
स्याउ(फूजी)के जीरू ३२०.००रू ३५०.००रू ३४०.००
केरादर्जनरू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
कागतीके.जी.रू १३०.००रू १५०.००रू १३८.००
अनारके.जी.रू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
आँप(मालदह)के.जी.रू १८०.००रू २००.००रू १९३.३३
आँप(दसहरी)केजीरू १६०.००रू १८०.००रू १७०.००
आँप(चोसा)केजीरू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
अंगुर(कालो)केजीरू ४५०.००रू ५००.००रू ४७५.००
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
मौसमके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
जुनारके.जी.रू २५०.००रू २६०.००रू २५५.००
भुई कटहरप्रति गोटारू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू १५.००रू २०.००रू १८.००
रुख कटहरके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
नासपाती(लोकल)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
नासपाती(चाइनिज)केजीरू ३००.००रू ३२०.००रू ३१०.००
मेवा(भारतीय)केजीरू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
लप्सीके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
किविकेजीरू ७५०.००रू ८००.००रू ७७५.००
आभोकाडोके.जीरू ५००.००रू ५५०.००रू ५२५.००
अदुवाके.जी.रू २५०.००रू २८०.००रू २६४.००
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू ४५०.००रू ५००.००रू ४७५.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू ५०.००रू ६०.००रू ५७.५०
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.००
लसुन हरियोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
हरियो धनियाके.जी.रू ८०.००रू १००.००रू ९०.००
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू २७०.००रू २८०.००रू २७६.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू २३०.००रू २४०.००रू २३६.६७
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू ३१०.००रू ३२०.००रू ३१६.६७
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू २४०.००रू २५०.००रू २४६.६७
ताजा माछा(छडी)के जीरू २४०.००रू २५०.००रू २४६.६७
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू २८०.००रू २९०.००रू २८६.६७